Search

 • Programang Proteksiyon ng Klima
  Programang Proteksiyon ng Klima

  Alamin ang tungkol sa Programang Proteksiyon ng Klima at ang Hangarin sa Pagbawas ng Gas ng Greenhouse ng 2050 at Panrehiyong Estratehiya sa Proteksiyon ng Klima.

  Read More
  Plans & Climate  /  Climate Protection  /  Climate Protection Planning Program

  Alamin ang tungkol sa Programang Proteksiyon ng Klima at ang Hangarin sa Pagbawas ng Gas ng Greenhouse ng 2050 at Panrehiyong Estratehiya sa Proteksiyon ng Klima.

 • Proteksiyon ng Klima
  Proteksiyon ng Klima

  Gamitin ang mga lokal na tagatulong, mga organisasyon, komite, at pangkat na nakalaang protektahan ang ating klima.

  Read More
  Plans & Climate  /  Climate Protection

  Gamitin ang mga lokal na tagatulong, mga organisasyon, komite, at pangkat na nakalaang protektahan ang ating klima.

 • Mga Tagatulong sa Klima
  Mga Tagatulong sa Klima

  Alamin kung paano nakakaapekto ang pagbabago ng klima sa ating planeta, paano ka makakatulong na bawasan ang gas ng greenhouse, at ano ang ginagawa ng Distrito ng Hangin upang protektahan ang klima.

  Read More
  Plans & Climate  /  Climate Protection  /  More About Climate Change

  Alamin kung paano nakakaapekto ang pagbabago ng klima sa ating planeta, paano ka makakatulong na bawasan ang gas ng greenhouse, at ano ang ginagawa ng Distrito ng Hangin upang protektahan ang klima.

 • Mga Plano at Klima
  Mga Plano at Klima

  Alamin ang tungkol sa Kalidad ng Hangin at ibang mga plano, mga pagsisikap na bawasan ang pagbabago sa klima, palahukin ang ating mga komunidad, magkaloob ng CEQA at ibang mga kasangkapan sa mga lokal na gobyerno, at upang tasahin ang mga panganib sa kalusugan sa mga pinangangasiwaang pasilidad.

  Read More

  Alamin ang tungkol sa Kalidad ng Hangin at ibang mga plano, mga pagsisikap na bawasan ang pagbabago sa klima, palahukin ang ating mga komunidad, magkaloob ng CEQA at ibang mga kasangkapan sa mga lokal na gobyerno, at upang tasahin ang mga panganib sa kalusugan sa mga pinangangasiwaang pasilidad.

 • Komite sa Proteksiyon ng Klima
  Komite sa Proteksiyon ng Klima

  Mga Miyembro ng Komite. Komite sa mga Tauhan - Miyembro; Komite sa Proteksiyon ng Klima - Miyembro; Komite sa Gumagalaw na Pinanggagalingan - Miyembro ...

  Read More
  About the Air District  /  Board of Directors  /  Committees  /  Climate Protection Committee

  Mga Miyembro ng Komite. Komite sa mga Tauhan - Miyembro; Komite sa Proteksiyon ng Klima - Miyembro; Komite sa Gumagalaw na Pinanggagalingan - Miyembro ...

 • Tungkol sa Kalidad ng Hangin
  Tungkol sa Kalidad ng Hangin

  Marami sa mga ito ay hindi nakakapinsala kapag nalanghap, pero nagiging dahilan upang panatilihin ng atmospera ang init sa prosesong tinatawag na pagbabago ng klima. Ang pinakakaraniwang mga gas ng greenhous ay carbon dioxide at methane. Alamin kung paano ang programang Proteksiyon ng Klima ng Distrito ...

  Read More
  About Air Quality

  Marami sa mga ito ay hindi nakakapinsala kapag nalanghap, pero nagiging dahilan upang panatilihin ng atmospera ang init sa prosesong tinatawag na pagbabago ng klima. Ang pinakakaraniwang mga gas ng greenhous ay carbon dioxide at methane. Alamin kung paano ang programang Proteksiyon ng Klima ng Distrito ...

 • Mga Kasangkapan at Pamamaraan
  Mga Kasangkapan at Pamamaraan

  Ang kasangkapan sa pagsusuri ng kalidad ng hangin na nasa ibaba ay nilalayong tulungan ang mga namumunong ahensiya sa pagsusuri ng mga epekto sa kalidad ng hangin mula sa iminumungkahing mga proyekto at plano sa paggamit ng lupa.

  Read More
  Plans & Climate  /  California Environmental Quality Act (CEQA)  /  Tools and Methodologies

  Ang kasangkapan sa pagsusuri ng kalidad ng hangin na nasa ibaba ay nilalayong tulungan ang mga namumunong ahensiya sa pagsusuri ng mga epekto sa kalidad ng hangin mula sa iminumungkahing mga proyekto at plano sa paggamit ng lupa.

 • Mga Iniingatang Materyal sa Pulong
  Mga Iniingatang Materyal sa Pulong

  Tingnan ang mga iniingatang adyenda, mga ulat, at iniaabot mula sa nakaraang mga pulong ng Programang CARE.

  Read More
  Plans & Climate  /  Community Air Risk Evaluation (CARE) Program  /  Archived Meeting Materials

  Tingnan ang mga iniingatang adyenda, mga ulat, at iniaabot mula sa nakaraang mga pulong ng Programang CARE.

 • Plano sa Kahandaan ng Plug-in na de-kuryenteng mga Sasakyan
  Plano sa Kahandaan ng Plug-in na de-kuryenteng mga Sasakyan

  Ang Plano sa Kahandaan ng Plug-in na De-kuryenteng mga Sasakyan ng Bay Area ay nag-aalay ng patnubay sa paghahanda ng lokal na paggamit ng mga de -kuryenteng sasakyan sa Bay Area.

  Read More
  Plans & Climate  /  Bay Area PEV Program  /  PEV Readiness Plan

  Ang Plano sa Kahandaan ng Plug-in na De-kuryenteng mga Sasakyan ng Bay Area ay nag-aalay ng patnubay sa paghahanda ng lokal na paggamit ng mga de -kuryenteng sasakyan sa Bay Area.

 • San Francisco County
  San Francisco County

  Kumuha ng kaalaman tungkol sa San Francisco County, ang klima, potensiyal ng pagpaparumi sa hangin, at mga lokal na pagsisikap na pabutihin ang kalidad ng hangin.

  Read More
  In Your Community  /  San Francisco County

  Kumuha ng kaalaman tungkol sa San Francisco County, ang klima, potensiyal ng pagpaparumi sa hangin, at mga lokal na pagsisikap na pabutihin ang kalidad ng hangin.

 • Batas sa Kalidad ng Kapaligiran ng California
  Batas sa Kalidad ng Kapaligiran ng California

  Alamin ang tungkol sa Batas sa Kalidad ng Kapaligiran ng California at ang pagsisikap ng Distrito ng Hangin na bawasan ang mga lokal na epekto sa kalidad ng hangin mula sa mga iminumungkahing proyekto at plano.

  Read More
  Plans & Climate  /  California Environmental Quality Act (CEQA)

  Alamin ang tungkol sa Batas sa Kalidad ng Kapaligiran ng California at ang pagsisikap ng Distrito ng Hangin na bawasan ang mga lokal na epekto sa kalidad ng hangin mula sa mga iminumungkahing proyekto at plano.

 • Mga Planong Binubuo
  Mga Planong Binubuo

  Plano sa Malinis na Hangin at Panrehiyong Estratehiya sa Proteksiyon ng Klima. Ang Distrito ng Hangin ay nagsasapanahon ng Plano para sa Malinis na Hangin ng Bay Area ng 2010(1 Mb PDF, 1 pg, revised 12/30/15) sa pakikipagbakasan sa Kapisanan ng mga Gobyerno ng Bay Area, sa Komisyon sa Konserbasyon at ...

  Read More
  Plans & Climate  /  Air Quality Plans  /  Plans Under Development

  Plano sa Malinis na Hangin at Panrehiyong Estratehiya sa Proteksiyon ng Klima. Ang Distrito ng Hangin ay nagsasapanahon ng Plano para sa Malinis na Hangin ng Bay Area ng 2010(1 Mb PDF, 1 pg, revised 12/30/15) sa pakikipagbakasan sa Kapisanan ng mga Gobyerno ng Bay Area, sa Komisyon sa Konserbasyon at ...

 • Mga Kasalukuyang Plano
  Mga Kasalukuyang Plano

  Tingnan ang kasalukuyang mga plano sa pamamahala ng kalidad ng hangin na binuo ng Distrito ng Hangin.

  Read More
  Plans & Climate  /  Air Quality Plans  /  Current Plans

  Tingnan ang kasalukuyang mga plano sa pamamahala ng kalidad ng hangin na binuo ng Distrito ng Hangin.

 • Sonoma County
  Sonoma County

  Kumuha ng kaalaman tungkol sa Sonoma County - ang klima, potensiyal ng mga inaalala sa pagpaparumi sa hangin, at kasalukuyang kalidad ng hangin. Maaari mo ring tingnan ang mga gaganapin ng Distrito ng Hangin sa Sonoma County at basahin ang tungkol sa mga lokal na pagsisikap na pabutihin ang kalidad ng ...

  Read More
  In Your Community  /  Sonoma County

  Kumuha ng kaalaman tungkol sa Sonoma County - ang klima, potensiyal ng mga inaalala sa pagpaparumi sa hangin, at kasalukuyang kalidad ng hangin. Maaari mo ring tingnan ang mga gaganapin ng Distrito ng Hangin sa Sonoma County at basahin ang tungkol sa mga lokal na pagsisikap na pabutihin ang kalidad ng ...

 • Imbentaryo ng Nakabase-sa-Pagkonsumo na mga Emisyon ng GHG
  Imbentaryo ng Nakabase-sa-Pagkonsumo na mga Emisyon ng GHG

  Kasama nito, ang tradisyunal na imbentaryo ng GHG ng Distrito ng Hangin at nakabase-sa-pagkonsumo na imbentaryo ay nagkakaloob ng mas kumpletong pagsusuri ng kung paano nag-aambag ang rehiyon sa pagbabago sa pandaigdig na klima. Ang imbentaryo ng nakabase-sa-pagkonsumo na mga emisyon ay ...

  Read More
  Research & Data  /  Emissions Inventories  /  Consumption-Based GHG Emissions Inventory

  Kasama nito, ang tradisyunal na imbentaryo ng GHG ng Distrito ng Hangin at nakabase-sa-pagkonsumo na imbentaryo ay nagkakaloob ng mas kumpletong pagsusuri ng kung paano nag-aambag ang rehiyon sa pagbabago sa pandaigdig na klima. Ang imbentaryo ng nakabase-sa-pagkonsumo na mga emisyon ay ...

 • Mga Pasilidad ng Metal
  Mga Pasilidad ng Metal

  Alamin kung pinangangasiwaan ang mga pasilidad ng metal at tingnan ang mga plano upang bawasan ang mga emisyon ng mga ito.

  Read More
  Plans & Climate  /  Emission Tracking & Monitoring Plans  /  Metal Facilities

  Alamin kung pinangangasiwaan ang mga pasilidad ng metal at tingnan ang mga plano upang bawasan ang mga emisyon ng mga ito.

 • San Mateo County
  San Mateo County

  Kumuha ng kaalaman tungkol sa San Mateo County, ang klima, potensiyal ng pagpaparumi sa hangin, at mga lokal na pagsisikap na pabutihin ang kalidad ng hangin.

  Read More

  Kumuha ng kaalaman tungkol sa San Mateo County, ang klima, potensiyal ng pagpaparumi sa hangin, at mga lokal na pagsisikap na pabutihin ang kalidad ng hangin.

 • Pagpaplano ng Malulusog na Lugar
  Pagpaplano ng Malulusog na Lugar

  Tingnan ang mga planong binuo ng Distrito ng Hangin at mga komunidad sa Bay Area upang bawasan ang mga panganib at peligro sa lokal na kalidad ng hangin .

  Read More
  Plans & Climate  /  Planning Healthy Places

  Tingnan ang mga planong binuo ng Distrito ng Hangin at mga komunidad sa Bay Area upang bawasan ang mga panganib at peligro sa lokal na kalidad ng hangin .

 • Lupon ng Pagdinig
  Lupon ng Pagdinig

  Ang Lupon ng Pagdinig ay nagpapasiya sa mga isyu sa pagsunod sa regulasyon at dumirinig ng mga ispesipikong kahilingan.

  Read More
  About the Air District  /  Hearing Board

  Ang Lupon ng Pagdinig ay nagpapasiya sa mga isyu sa pagsunod sa regulasyon at dumirinig ng mga ispesipikong kahilingan.

 • Napa County
  Napa County

  Kumuha ng kaalaman tungkol sa Napa County - ang klima, potensiyal ng mga inaalala sa pagpaparumi sa hangin, at kasalukuyang kalidad ng hangin nito. Maaari mo ring tingnan ang mga gaganapin ng Distrito ng Hangin sa Napa County at basahin ang tungkol sa mga lokal na pagsisikap na pabutihin ang kalidad ng ...

  Read More
  In Your Community  /  Napa County

  Kumuha ng kaalaman tungkol sa Napa County - ang klima, potensiyal ng mga inaalala sa pagpaparumi sa hangin, at kasalukuyang kalidad ng hangin nito. Maaari mo ring tingnan ang mga gaganapin ng Distrito ng Hangin sa Napa County at basahin ang tungkol sa mga lokal na pagsisikap na pabutihin ang kalidad ng ...

Wood Burning Status
Wood Burning Status
 • illegal to burn

  Wednesday,
  12/13

  Winter Spare the Air Alert in Effect

 • illegal to burn

  Thursday,
  12/14

  Winter Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 11/14/2017