Search

 • Kế Hoạch & Khí Hậu
  Kế Hoạch & Khí Hậu

  Tìm hiểu về Phẩm Chất Không Khí và các kế hoạch và nỗ lực khác nhằm giảm thiểu thay đổi khí hậu, tham gia cộng đồng, cung cấp CEQA và các công cụ khác cho chính quyền địa phương, và thẩm định rủi ro sức khỏe tại các cơ sở quy định .

  Read More
  Plans & Climate

  Tìm hiểu về Phẩm Chất Không Khí và các kế hoạch và nỗ lực khác nhằm giảm thiểu thay đổi khí hậu, tham gia cộng đồng, cung cấp CEQA và các công cụ khác cho chính quyền địa phương, và thẩm định rủi ro sức khỏe tại các cơ sở quy định .

 • Chương Trình Bảo Vệ Khí Hậu
  Chương Trình Bảo Vệ Khí Hậu

  Tìm hiểu về Chương Trình Bảo Vệ Khí Hậu, bao gồm Mục Đích Giảm Thiểu Khí Nhà Kính 2050 và Chiến Dịch Bảo Vệ Khí Hậu Khu Vực.

  Read More
  Plans & Climate  /  Climate Protection  /  Climate Protection Planning Program

  Tìm hiểu về Chương Trình Bảo Vệ Khí Hậu, bao gồm Mục Đích Giảm Thiểu Khí Nhà Kính 2050 và Chiến Dịch Bảo Vệ Khí Hậu Khu Vực.

 • Bảo Vệ Khí Hậu
  Bảo Vệ Khí Hậu

  Tiếp cận các nguồn, tổ chức, ủy ban và nhóm tại địa phương mà cam kết bảo vệ khí hậu.

  Read More
  Plans & Climate  /  Climate Protection

  Tiếp cận các nguồn, tổ chức, ủy ban và nhóm tại địa phương mà cam kết bảo vệ khí hậu.

 • Uỷ Ban Bảo Vệ Khí Hậu
  Uỷ Ban Bảo Vệ Khí Hậu

  Tư Cách Thành Viên Uỷ Ban. Uỷ Ban Bảo Vệ Khí Hậu - Chủ Tịch; Uỷ Ban Bảo Vệ Khí Hậu - Uỷ Viên; Uỷ Ban Nguồn Ô Nhiễm Cố Định - Uỷ Viên; Uỷ Ban Nguồn Ô Nhiễm Di Động - Uỷ Viên ...

  Read More
  About the Air District  /  Board of Directors  /  Committees  /  Climate Protection Committee

  Tư Cách Thành Viên Uỷ Ban. Uỷ Ban Bảo Vệ Khí Hậu - Chủ Tịch; Uỷ Ban Bảo Vệ Khí Hậu - Uỷ Viên; Uỷ Ban Nguồn Ô Nhiễm Cố Định - Uỷ Viên; Uỷ Ban Nguồn Ô Nhiễm Di Động - Uỷ Viên ...

 • Địa Hạt Sonoma
  Địa Hạt Sonoma

  Tìm hiểu về Địa Hạt Napa - khí hậu của địa hạt, các mối quan tâm về ô nhiễm không khí có thể, cũng như về phẩm chất không khí hiện tại. Quý vị cũng có thể xem các sự kiện sắp diễn ra của Địa Hạt Không Khí tại Địa Hạt Napa và những nỗ lực của địa phương để cải thiện phẩm chất không khí. Địa Hạt Sonoma nằm ở  ...

  Read More
  In Your Community  /  Sonoma County

  Tìm hiểu về Địa Hạt Napa - khí hậu của địa hạt, các mối quan tâm về ô nhiễm không khí có thể, cũng như về phẩm chất không khí hiện tại. Quý vị cũng có thể xem các sự kiện sắp diễn ra của Địa Hạt Không Khí tại Địa Hạt Napa và những nỗ lực của địa phương để cải thiện phẩm chất không khí. Địa Hạt Sonoma nằm ở  ...

 • Tài Nguyên Khí Hậu
  Tài Nguyên Khí Hậu

  Tìm hiểu về cách thức thay đổi khí hậu tác động đến hành tinh của chúng ta, cách quý vị có thể giúp giảm phát thải khí nhà kính, và những gì mà Địa Hạt Không Khí đang làm để bảo vệ khí hậu.

  Read More
  Plans & Climate  /  Climate Protection  /  More About Climate Change

  Tìm hiểu về cách thức thay đổi khí hậu tác động đến hành tinh của chúng ta, cách quý vị có thể giúp giảm phát thải khí nhà kính, và những gì mà Địa Hạt Không Khí đang làm để bảo vệ khí hậu.

 • Những Kế Hoạch Phẩm Chất Không Khí
  Những Kế Hoạch Phẩm Chất Không Khí

  Tìm hiểu về quy trình, biện pháp và mục đích của Địa Hạt Không Khí trong việc lập kế hoạch quản lý phẩm chất không khí tại Vùng Vịnh.

  Read More
  Plans & Climate  /  Air Quality Plans

  Tìm hiểu về quy trình, biện pháp và mục đích của Địa Hạt Không Khí trong việc lập kế hoạch quản lý phẩm chất không khí tại Vùng Vịnh.

 • Chương Trình Đánh Giá Rủi Ro Về Không Khí Trong Cộng Đồng
  Chương Trình Đánh Giá Rủi Ro Về Không Khí Trong Cộng Đồng

  Chương Trình Đánh Giá Rủi Ro Về Không Khí Trong Cộng Đồng liên kết chính quyền, cộng đồng và doanh nghiệp để giải quyết những khu vực bị ô nhiễm không khí nghiêm trọng và các hậu quả đến y tế công cộng liên quan tại Vùng Vịnh.

  Read More
  Plans & Climate  /  Community Air Risk Evaluation (CARE) Program

  Chương Trình Đánh Giá Rủi Ro Về Không Khí Trong Cộng Đồng liên kết chính quyền, cộng đồng và doanh nghiệp để giải quyết những khu vực bị ô nhiễm không khí nghiêm trọng và các hậu quả đến y tế công cộng liên quan tại Vùng Vịnh.

 • Về Địa Hạt Không Khí
  Về Địa Hạt Không Khí

  ... to Email undefinedundefinedShare to More undefinedundefined. Sky. Tìm hiểu về Địa Hạt Không Khí, Hội Đồng của chúng tôi, Lãnh Đạo của chúng tôi, Sứ Mạng của chúng tôi, Lịch Sử của chúng tôi, và cách quý vị có thể tham gia với chúng tôi để bảo vệ y tế công cộng, phẩm chất không khí và khí hậu toàn cầu.

  Read More
  About the Air District

  ... to Email undefinedundefinedShare to More undefinedundefined. Sky. Tìm hiểu về Địa Hạt Không Khí, Hội Đồng của chúng tôi, Lãnh Đạo của chúng tôi, Sứ Mạng của chúng tôi, Lịch Sử của chúng tôi, và cách quý vị có thể tham gia với chúng tôi để bảo vệ y tế công cộng, phẩm chất không khí và khí hậu toàn cầu.

 • Kế Hoạch Hiện Tại
  Kế Hoạch Hiện Tại

  Hiển thị các kế hoạch quản lý phẩm chất không khí hiện hành do Địa Hạt Không Khí phát triển.

  Read More
  Plans & Climate  /  Air Quality Plans  /  Current Plans

  Hiển thị các kế hoạch quản lý phẩm chất không khí hiện hành do Địa Hạt Không Khí phát triển.

 • Những Phiên Họp và Huấn Luyện
  Những Phiên Họp và Huấn Luyện

  Xem thông tin về các phiên họp và khóa huấn luyện miễn phí trước đây và sắp tới về Đạo Luật Phẩm Chất Môi Trường California.

  Read More
  Plans & Climate  /  California Environmental Quality Act (CEQA)  /  Meetings and Training

  Xem thông tin về các phiên họp và khóa huấn luyện miễn phí trước đây và sắp tới về Đạo Luật Phẩm Chất Môi Trường California.

 • Những Hướng Dẫn CEQA Cập Nhật
  Những Hướng Dẫn CEQA Cập Nhật

  Tìm hiểu về Hướng Dẫn Đạo Luật Phẩm Chất Môi Trường California của Địa Hạt Không Khí, hướng dẫn này nhằm giúp các cơ quan đánh giá tác động phẩm chất không khí địa phương từ các kế hoạch và dự án đề xuất.

  Read More
  Plans & Climate  /  California Environmental Quality Act (CEQA)  /  CEQA Guidelines Update Underway

  Tìm hiểu về Hướng Dẫn Đạo Luật Phẩm Chất Môi Trường California của Địa Hạt Không Khí, hướng dẫn này nhằm giúp các cơ quan đánh giá tác động phẩm chất không khí địa phương từ các kế hoạch và dự án đề xuất.

 • Vehicle Miles Traveled Data Portal
  Vehicle Miles Traveled Data Portal

  9 Tháng Mười Một 2017 ... The Bay Area is home to more local climate action plans than any other metropolitan region in the U.S. To assist Bay Area local governments in developing and updating the community-wide greenhouse gas emissions inventories that are central to these planning efforts, the Air District has partnered with ...

  Read More
  Plans & Climate  /  Climate Protection  /  Local Government Support  /  Vehicle Miles Traveled Data Portal

  9 Tháng Mười Một 2017 ... The Bay Area is home to more local climate action plans than any other metropolitan region in the U.S. To assist Bay Area local governments in developing and updating the community-wide greenhouse gas emissions inventories that are central to these planning efforts, the Air District has partnered with ...

 • Đạo Luật Phẩm Chất Môi Trường California
  Đạo Luật Phẩm Chất Môi Trường California

  Tìm hiểu về Hướng Dẫn Đạo Luật Phẩm Chất Môi Trường California, và nỗ lực của Địa Hạt Không Khí trong việc giảm thiểu tác động đến phẩm chất không khí từ các kế hoạch và dự án đề xuất.

  Read More
  Plans & Climate  /  California Environmental Quality Act (CEQA)

  Tìm hiểu về Hướng Dẫn Đạo Luật Phẩm Chất Môi Trường California, và nỗ lực của Địa Hạt Không Khí trong việc giảm thiểu tác động đến phẩm chất không khí từ các kế hoạch và dự án đề xuất.

 • Những Kế Hoạch Đang Được Soạn Thảo
  Những Kế Hoạch Đang Được Soạn Thảo

  Chiến Lược Không Khí Sạch và Bảo Vệ Khí Hậu Khu Vực. Địa Hạt Không Khí đang cập nhật Kế Hoạch Không Khí Sạch Vùng Vịnh 2010 (1 Mb PDF, 1 pg, revised 12/30/15) cùng sự hợp tác của Hiệp Hội Chính Quyền Vùng Vịnh, Ủy Ban Bảo Tồn và Phát Triển Vùng Vịnh và Ủy Ban Vận Chuyển Đô Thị. Kế Hoạch Không ...

  Read More
  Plans & Climate  /  Air Quality Plans  /  Plans Under Development

  Chiến Lược Không Khí Sạch và Bảo Vệ Khí Hậu Khu Vực. Địa Hạt Không Khí đang cập nhật Kế Hoạch Không Khí Sạch Vùng Vịnh 2010 (1 Mb PDF, 1 pg, revised 12/30/15) cùng sự hợp tác của Hiệp Hội Chính Quyền Vùng Vịnh, Ủy Ban Bảo Tồn và Phát Triển Vùng Vịnh và Ủy Ban Vận Chuyển Đô Thị. Kế Hoạch Không ...

 • Cơ Sở Kim Loại
  Cơ Sở Kim Loại

  Các cơ sở kim loại gồm xưởng đúc, lò rèn, máy nghiền nhỏ kim loại và các hoạt động tái chế. Những cơ sở này có thể phát ra cả hạt và mùi. Địa Hạt Không Khí yêu cầu những cơ sở kim loại này phải tuân theo Kế Hoạch Tối Giản Phát Thải trong đó mô tả các hoạt động và nỗ lực giảm thiểu phát thải của những cơ sở này .

  Read More
  Plans & Climate  /  Emission Tracking & Monitoring Plans  /  Metal Facilities

  Các cơ sở kim loại gồm xưởng đúc, lò rèn, máy nghiền nhỏ kim loại và các hoạt động tái chế. Những cơ sở này có thể phát ra cả hạt và mùi. Địa Hạt Không Khí yêu cầu những cơ sở kim loại này phải tuân theo Kế Hoạch Tối Giản Phát Thải trong đó mô tả các hoạt động và nỗ lực giảm thiểu phát thải của những cơ sở này .

 • Kiểm Kê Phát Thải Khí Nhà Kính GHG Dựa Trên Lượng Tiêu Thụ
  Kiểm Kê Phát Thải Khí Nhà Kính GHG Dựa Trên Lượng Tiêu Thụ

  Địa Hạt Không Khí đã phối hợp với Mạng Lưới Khí Hậu Mát tại UC Berkeley để soạn thảo kiểm kê phát thải khí nhà kính dựa trên lượng tiêu thụ tại Vùng Vịnh San Francisco, trên cơ sở sáu khí nhà kính như đã nêu tại Nghị Định Kyoto : CO2 , methane, N2O, hydrofluorocacbons, perfluorocacbons, và sulfur hexafluoride.

  Read More
  Research & Data  /  Emissions Inventories  /  Consumption-Based GHG Emissions Inventory

  Địa Hạt Không Khí đã phối hợp với Mạng Lưới Khí Hậu Mát tại UC Berkeley để soạn thảo kiểm kê phát thải khí nhà kính dựa trên lượng tiêu thụ tại Vùng Vịnh San Francisco, trên cơ sở sáu khí nhà kính như đã nêu tại Nghị Định Kyoto : CO2 , methane, N2O, hydrofluorocacbons, perfluorocacbons, và sulfur hexafluoride.

 • Văn kiện CARE
  Văn kiện CARE

  Xem các báo cáo Chương Trình CARE và những văn kiện.

  Read More
  Plans & Climate  /  Community Air Risk Evaluation (CARE) Program  /  Documents

  Xem các báo cáo Chương Trình CARE và những văn kiện.

 • Tài Liệu Hội Họp Lưu Trữ
  Tài Liệu Hội Họp Lưu Trữ

  Trình bày các chương trình nghị sự, báo cáo và tài liệu phát tay lưu trữ từ các phiên họp Chương Trình CARE.

  Read More
  Plans & Climate  /  Community Air Risk Evaluation (CARE) Program  /  Archived Meeting Materials

  Trình bày các chương trình nghị sự, báo cáo và tài liệu phát tay lưu trữ từ các phiên họp Chương Trình CARE.

 • Địa Hạt Marin
  Địa Hạt Marin

  Tìm hiểu về Địa Hạt Marin, khí hậu của địa hạt, khả năng ô nhiễm không khí, và những nỗ lực của địa phương để cải thiện phẩm chất không khí.

  Read More
  In Your Community  /  Marin County

  Tìm hiểu về Địa Hạt Marin, khí hậu của địa hạt, khả năng ô nhiễm không khí, và những nỗ lực của địa phương để cải thiện phẩm chất không khí.

Wood Burning Status
Wood Burning Status
 • Sunday,
  2/25

  No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 11/14/2017