Search

 • Kế Hoạch & Khí Hậu
  Kế Hoạch & Khí Hậu

  Tìm hiểu về Phẩm Chất Không Khí và các kế hoạch và nỗ lực khác nhằm giảm thiểu thay đổi khí hậu, tham gia cộng đồng, cung cấp CEQA và các công cụ khác cho chính quyền địa phương, và thẩm định rủi ro sức khỏe tại các cơ sở quy định .

  Read More
  Plans & Climate

  Tìm hiểu về Phẩm Chất Không Khí và các kế hoạch và nỗ lực khác nhằm giảm thiểu thay đổi khí hậu, tham gia cộng đồng, cung cấp CEQA và các công cụ khác cho chính quyền địa phương, và thẩm định rủi ro sức khỏe tại các cơ sở quy định .

 • Bảo Vệ Khí Hậu
  Bảo Vệ Khí Hậu

  Tiếp cận các nguồn, tổ chức, ủy ban và nhóm tại địa phương mà cam kết bảo vệ khí hậu.

  Read More
  Plans & Climate  /  Climate Protection

  Tiếp cận các nguồn, tổ chức, ủy ban và nhóm tại địa phương mà cam kết bảo vệ khí hậu.

 • Chương Trình Bảo Vệ Khí Hậu
  Chương Trình Bảo Vệ Khí Hậu

  Tìm hiểu về Chương Trình Bảo Vệ Khí Hậu, bao gồm Mục Đích Giảm Thiểu Khí Nhà Kính 2050 và Chiến Dịch Bảo Vệ Khí Hậu Khu Vực.

  Read More
  Plans & Climate  /  Climate Protection  /  Climate Protection Planning Program

  Tìm hiểu về Chương Trình Bảo Vệ Khí Hậu, bao gồm Mục Đích Giảm Thiểu Khí Nhà Kính 2050 và Chiến Dịch Bảo Vệ Khí Hậu Khu Vực.

 • Tài Nguyên Khí Hậu
  Tài Nguyên Khí Hậu

  Tìm hiểu về cách thức thay đổi khí hậu tác động đến hành tinh của chúng ta, cách quý vị có thể giúp giảm phát thải khí nhà kính, và những gì mà Địa Hạt Không Khí đang làm để bảo vệ khí hậu.

  Read More

  Tìm hiểu về cách thức thay đổi khí hậu tác động đến hành tinh của chúng ta, cách quý vị có thể giúp giảm phát thải khí nhà kính, và những gì mà Địa Hạt Không Khí đang làm để bảo vệ khí hậu.

 • Uỷ Ban Bảo Vệ Khí Hậu
  Uỷ Ban Bảo Vệ Khí Hậu

  Tư Cách Thành Viên Uỷ Ban. Uỷ Ban Bảo Vệ Khí Hậu - Chủ Tịch; Uỷ Ban Bảo Vệ Khí Hậu - Uỷ Viên; Uỷ Ban Nguồn Ô Nhiễm Cố Định - Uỷ Viên; Uỷ Ban Nguồn Ô Nhiễm Di Động - Uỷ Viên ...

  Read More
  About the Air District  /  Board of Directors  /  Committees  /  Climate Protection Committee

  Tư Cách Thành Viên Uỷ Ban. Uỷ Ban Bảo Vệ Khí Hậu - Chủ Tịch; Uỷ Ban Bảo Vệ Khí Hậu - Uỷ Viên; Uỷ Ban Nguồn Ô Nhiễm Cố Định - Uỷ Viên; Uỷ Ban Nguồn Ô Nhiễm Di Động - Uỷ Viên ...

 • Địa Hạt San Francisco
  Địa Hạt San Francisco

  Tìm hiểu về Địa Hạt San Francisco, khí hậu của địa hạt, khả năng ô nhiễm không khí, và những nỗ lực của địa phương để cải thiện phẩm chất không khí.

  Read More
  In Your Community  /  San Francisco County

  Tìm hiểu về Địa Hạt San Francisco, khí hậu của địa hạt, khả năng ô nhiễm không khí, và những nỗ lực của địa phương để cải thiện phẩm chất không khí.

 • Những Công Cụ và Những Phương Pháp
  Những Công Cụ và Những Phương Pháp

  Những công cụ phân tích phẩm chất không khí dưới đây nhằm hỗ trợ cơ quan chỉ đạo trong quá trình phân tích tác động phẩm chất không khí gây ra bởi các dự án và kế hoạch sử dụng đất đã đề xuất.

  Read More
  Plans & Climate  /  California Environmental Quality Act (CEQA)  /  Tools and Methodologies

  Những công cụ phân tích phẩm chất không khí dưới đây nhằm hỗ trợ cơ quan chỉ đạo trong quá trình phân tích tác động phẩm chất không khí gây ra bởi các dự án và kế hoạch sử dụng đất đã đề xuất.

 • Địa Hạt Sonoma
  Địa Hạt Sonoma

  Tìm hiểu về Địa Hạt Napa - khí hậu của địa hạt, các mối quan tâm về ô nhiễm không khí có thể, cũng như về phẩm chất không khí hiện tại. Quý vị cũng có thể xem các sự kiện sắp diễn ra của Địa Hạt Không Khí tại Địa Hạt Napa và những nỗ lực của địa phương để cải thiện phẩm chất không khí. Địa Hạt Sonoma nằm ở  ...

  Read More
  In Your Community  /  Sonoma County

  Tìm hiểu về Địa Hạt Napa - khí hậu của địa hạt, các mối quan tâm về ô nhiễm không khí có thể, cũng như về phẩm chất không khí hiện tại. Quý vị cũng có thể xem các sự kiện sắp diễn ra của Địa Hạt Không Khí tại Địa Hạt Napa và những nỗ lực của địa phương để cải thiện phẩm chất không khí. Địa Hạt Sonoma nằm ở  ...

 • Những Kế Hoạch Phẩm Chất Không Khí
  Những Kế Hoạch Phẩm Chất Không Khí

  Tìm hiểu về quy trình, biện pháp và mục đích của Địa Hạt Không Khí trong việc lập kế hoạch quản lý phẩm chất không khí tại Vùng Vịnh.

  Read More
  Plans & Climate  /  Air Quality Plans

  Tìm hiểu về quy trình, biện pháp và mục đích của Địa Hạt Không Khí trong việc lập kế hoạch quản lý phẩm chất không khí tại Vùng Vịnh.

 • Những Phiên Họp và Huấn Luyện
  Những Phiên Họp và Huấn Luyện

  Xem thông tin về các phiên họp và khóa huấn luyện miễn phí trước đây và sắp tới về Đạo Luật Phẩm Chất Môi Trường California.

  Read More
  Plans & Climate  /  California Environmental Quality Act (CEQA)  /  Meetings and Training

  Xem thông tin về các phiên họp và khóa huấn luyện miễn phí trước đây và sắp tới về Đạo Luật Phẩm Chất Môi Trường California.

 • Kế Hoạch Hiện Tại
  Kế Hoạch Hiện Tại

  Hiển thị các kế hoạch quản lý phẩm chất không khí hiện hành do Địa Hạt Không Khí phát triển.

  Read More
  Plans & Climate  /  Air Quality Plans  /  Current Plans

  Hiển thị các kế hoạch quản lý phẩm chất không khí hiện hành do Địa Hạt Không Khí phát triển.

 • Fenceline Monitoring Plans
  Fenceline Monitoring Plans

  7 Tháng Chín 2017 ... Refinery Emissions Regulations. Fenceline air monitoring at petroleum refineries is used to measure specific pollutants that cross the facility's fenceline in real time . The systems have the ability to monitor, record, and report air pollutant levels of multiple compounds. The Air District's Petroleum Refining ...

  Read More
  Plans & Climate  /  Emission Tracking & Monitoring Plans  /  Fenceline Monitoring Plans

  7 Tháng Chín 2017 ... Refinery Emissions Regulations. Fenceline air monitoring at petroleum refineries is used to measure specific pollutants that cross the facility's fenceline in real time . The systems have the ability to monitor, record, and report air pollutant levels of multiple compounds. The Air District's Petroleum Refining ...

 • Đạo Luật Phẩm Chất Môi Trường California
  Đạo Luật Phẩm Chất Môi Trường California

  Tìm hiểu về Hướng Dẫn Đạo Luật Phẩm Chất Môi Trường California, và nỗ lực của Địa Hạt Không Khí trong việc giảm thiểu tác động đến phẩm chất không khí từ các kế hoạch và dự án đề xuất.

  Read More
  Plans & Climate  /  California Environmental Quality Act (CEQA)

  Tìm hiểu về Hướng Dẫn Đạo Luật Phẩm Chất Môi Trường California, và nỗ lực của Địa Hạt Không Khí trong việc giảm thiểu tác động đến phẩm chất không khí từ các kế hoạch và dự án đề xuất.

 • Cơ Sở Kim Loại
  Cơ Sở Kim Loại

  7 Tháng Chín 2017 ... Các cơ sở kim loại gồm xưởng đúc, lò rèn, máy nghiền nhỏ kim loại và các hoạt động tái chế. Những cơ sở này có thể phát ra cả hạt và mùi. Địa Hạt Không Khí yêu cầu những cơ sở kim loại này phải tuân theo Kế Hoạch Tối Giản Phát Thải trong đó mô tả các hoạt động và nỗ lực giảm thiểu phát thải của ...

  Read More
  Plans & Climate  /  Emission Tracking & Monitoring Plans  /  Metal Facilities

  7 Tháng Chín 2017 ... Các cơ sở kim loại gồm xưởng đúc, lò rèn, máy nghiền nhỏ kim loại và các hoạt động tái chế. Những cơ sở này có thể phát ra cả hạt và mùi. Địa Hạt Không Khí yêu cầu những cơ sở kim loại này phải tuân theo Kế Hoạch Tối Giản Phát Thải trong đó mô tả các hoạt động và nỗ lực giảm thiểu phát thải của ...

 • Những Hướng Dẫn CEQA Cập Nhật
  Những Hướng Dẫn CEQA Cập Nhật

  Tìm hiểu về Hướng Dẫn Đạo Luật Phẩm Chất Môi Trường California của Địa Hạt Không Khí, hướng dẫn này nhằm giúp các cơ quan đánh giá tác động phẩm chất không khí địa phương từ các kế hoạch và dự án đề xuất.

  Read More

  Tìm hiểu về Hướng Dẫn Đạo Luật Phẩm Chất Môi Trường California của Địa Hạt Không Khí, hướng dẫn này nhằm giúp các cơ quan đánh giá tác động phẩm chất không khí địa phương từ các kế hoạch và dự án đề xuất.

 • Về Địa Hạt Không Khí
  Về Địa Hạt Không Khí

  ... to Email undefinedundefinedShare to More undefinedundefined. Sky. Tìm hiểu về Địa Hạt Không Khí, Hội Đồng của chúng tôi, Lãnh Đạo của chúng tôi, Sứ Mạng của chúng tôi, Lịch Sử của chúng tôi, và cách quý vị có thể tham gia với chúng tôi để bảo vệ y tế công cộng, phẩm chất không khí và khí hậu toàn cầu.

  Read More
  About the Air District

  ... to Email undefinedundefinedShare to More undefinedundefined. Sky. Tìm hiểu về Địa Hạt Không Khí, Hội Đồng của chúng tôi, Lãnh Đạo của chúng tôi, Sứ Mạng của chúng tôi, Lịch Sử của chúng tôi, và cách quý vị có thể tham gia với chúng tôi để bảo vệ y tế công cộng, phẩm chất không khí và khí hậu toàn cầu.

 • Kiểm Kê Phát Thải Khí Nhà Kính Dựa Trên Sản Xuất
  Kiểm Kê Phát Thải Khí Nhà Kính Dựa Trên Sản Xuất

  Thu thập thông tin và kết quả mới nhất từ kiểm kê phát thải chất gây ô nhiễm tác động đến khí hậu của Địa Hạt Không Khí.

  Read More
  Research & Data  /  Emissions Inventories  /  Production-Based GHG Emissions Inventory

  Thu thập thông tin và kết quả mới nhất từ kiểm kê phát thải chất gây ô nhiễm tác động đến khí hậu của Địa Hạt Không Khí.

 • Ban Ngành
  Ban Ngành

  Ban Hoạch Định và Bảo Vệ Khí Hậu định lượng và phân tích các nguồn gây ô nhiễm không khí và khí nhà kính, chuẩn bị các kế hoạch để đáp ứng tiêu chuẩn phẩm chất không khí, xác định và giảm thiểu tác động ô nhiễm không khí tại địa phương qua Chương Trình Đánh Giá Rủi Ro Về Không Khí Trong Cộng Đồng ...

  Read More
  About the Air District  /  Departments

  Ban Hoạch Định và Bảo Vệ Khí Hậu định lượng và phân tích các nguồn gây ô nhiễm không khí và khí nhà kính, chuẩn bị các kế hoạch để đáp ứng tiêu chuẩn phẩm chất không khí, xác định và giảm thiểu tác động ô nhiễm không khí tại địa phương qua Chương Trình Đánh Giá Rủi Ro Về Không Khí Trong Cộng Đồng ...

 • Kế Hoạch Tối Giảm Bùng Phát
  Kế Hoạch Tối Giảm Bùng Phát

  Xem quy định về bùng phát nhà máy tinh chế dầu, nhà máy này sẽ đốt cháy những loại xăng cụ thể để phát ra ngoài khí quyển, và kế hoạch được lập bởi nhà máy tinh chế địa phương nhằm giám sát và giảm thiểu bùng phát.

  Read More
  Plans & Climate  /  Emission Tracking & Monitoring Plans  /  Flare Minimization Plans

  Xem quy định về bùng phát nhà máy tinh chế dầu, nhà máy này sẽ đốt cháy những loại xăng cụ thể để phát ra ngoài khí quyển, và kế hoạch được lập bởi nhà máy tinh chế địa phương nhằm giám sát và giảm thiểu bùng phát.

 • Lịch Sử của Địa Hạt Không Khí
  Lịch Sử của Địa Hạt Không Khí

  Từ năm 1955, Địa Hạt Không Khí đã làm việc để cải thiện phẩm chất không khí trong Vùng Vịnh. Những thách thức trong tương lai, chẳng hạn như thay đổi khí hậu và giảm phát thải dầu điêzen, sẽ đòi hỏi nền khoa học vững chắc, sáng tạo, và sự tham gia của cộng đồng. Buổi họp Hội Đồng Quản Trị đầu tiên của Địa Hạt  ...

  Read More
  About the Air District  /  History of Air District

  Từ năm 1955, Địa Hạt Không Khí đã làm việc để cải thiện phẩm chất không khí trong Vùng Vịnh. Những thách thức trong tương lai, chẳng hạn như thay đổi khí hậu và giảm phát thải dầu điêzen, sẽ đòi hỏi nền khoa học vững chắc, sáng tạo, và sự tham gia của cộng đồng. Buổi họp Hội Đồng Quản Trị đầu tiên của Địa Hạt  ...

Wood Burning Status
Wood Burning Status
 • illegal to burn

  Wednesday,
  12/13

  Winter Spare the Air Alert in Effect

 • illegal to burn

  Thursday,
  12/14

  Winter Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 11/14/2017