Tư Vấn về Điều Lệ

Xem các tư vấn về điều lệ của Địa Hạt Không Khí; những tài liệu hướng dẫn này sẽ giúp hội đồng quản lý duy trì hoạt động tuân thủ các quy định và điều lệ về ô nhiễm không khí.

Liên Quan Đến Nông Nghiệp

Biện Pháp Kiểm Soát Nhiễm Độc Không Khí (Air Toxic Control Measure - ATCM)

Phá Hủy và Đổi Mới Asbestos

Trạm Lớn và Nhà Máy Lớn

Thay Đổi Khí Hậu

Lớp Phủ

Thiết Bị Đốt Cháy

Tiệm Giặt Khô

Phát Sáng

Cơ sở Phân phát Xăng (Gasoline Dispensing Facilities - GDF)/ Trạm Dịch Vụ

Nhà Điều Hành Cảng Biển/ Tàu Biển

Cơ Sở Kim Loại

Đốt Ngoài Trời

Thiết Bị Di Động

Hoạt Động Tuân Thủ được Báo Cáo (Reportable Compliance Activities - RCA)

Nhà Hàng

Khu Xử Lý Chất Thải Rắn

Vận Hành Xe Tải Hút Chân Không

Khói Sinh Ra Trong Quá Trình Đốt Củi

Hoạt Động khác


Thông Tin Tuân Thủ Tổng Quát

415 749-4795


Hỗ Trợ Tuân Thủ

415 749 4999


Soạn Thảo Điều Lệ

415 749-4787

Wood Burning Status
Wood Burning Status
  • Wednesday,
    12/12

    No Spare the Air Alert in Effect

  • Thursday,
    12/13

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 8/19/2014