Tờ Dữ Kiện Cơ Sở

Xem tờ dữ kiện bao gồm các thông tin về cơ sở địa phương gồm các ý kiến công cộng, giấy phép, trạng thái tuân thủ, kết quả giám sát không khí, và hơn nữa.

Tờ Dữ Kiện Cơ Sở


Thông Tin Tuân Thủ Tổng Quát

415 749-4795


Hỗ Trợ Tuân Thủ

415 749 4999


Soạn Thảo Điều Lệ

415 749-4787

Spare the Air Status
Spare the Air Status
  • Sunday,
    5/19

    No Spare the Air Alert in Effect

  • Monday,
    5/20

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 11/30/2015