Kiểm Kê Phát Thải

Tìm hiểu về kiểm kê phát thải mà Địa Hạt Không Khí đã soạn đối với các chất gây ô nhiễm không khí có tiêu chí, khí nhà kính và các chất lan nhiễm không khí độc hại trên quy mô liên bang, tiểu bang, khu vực và địa phương.

Kiểm Kê Phát Thải

Kiểm kê phát thải đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình lập kế hoạch và quản lý phẩm chất không khí. Kiểm kê phát thải là một danh mục chi tiết các dự toán phát thải đối với các nguồn ô nhiễm không khí gắn liền với các hoạt động cụ thể trong một khoảng thời gian cụ thể. Địa Hạt Không Khí lập các bản kiểm kê địa hạt và khu vực để ước tính lượng phát thải Vùng Vịnh về  chất gây ô nhiễm không khí có tiêu chí khí nhà kính, vàcác chất lan nhiễm khí độc hại  trong quá khứ, hiện tại và tương lai.  Địa Hạt Không Khí cũng tiến hành định kỳ các nghiên cứu cụ thể nhằm nâng cao khả năng dự toán phát thải hoặc nhằm đánh giá mức độ phát thải tại các khu vực nguồn nhất định.

Spare the Air Status
Spare the Air Status

Last Updated: 8/20/2014