Nhiễm Độc Không Khí

Chương Trình Kiểm Soát Nhiễm Độc Không Khí của Địa Hạt Không Khí hợp nhất các bộ luật liên bang và tiểu bang với mục đích địa phương nhằm xác định và giảm thiểu chất lan nhiễm không khí độc hại tại Vùng Vịnh.

Chương Trình Kiểm Soát Chất Độc Trong Không Khí

Theo chương trình này, các dự án chính của Địa Hạt Không Khí bao gồm:

1. Đánh giá nguồn chất độc trong không khí mới và biến đổi

Các dự án đề xuất đều được đánh giá về tác động đến sức khoẻ trước khi xây dựng. Các nguồn ô nhiễm mới và biến đổi phải sử dụng Kỹ Thuật Kiểm Soát Tốt Nhất Có Được để giảm thiểu lượng phát thải chất lan nhiễm không khí độc hại. Nếu phát thải từ một dự án đề xuất vượt quá mức báo động thì phải thực hiện Phân Tích Sàng Lọc Rủi Ro Sức Khoẻ. Xem Đánh Giá Nguồn Ô Nhiễm Mới của Điều Lệ Chất Lan Nhiễm Không Khí Độc Hại (PDF) để biết thêm thông tin.

2. Đánh giá điểm nóng chất độc trong không khí

Các nguồn công nghiệp và thương mại phát ra chất lan nhiễm không khí độc hại , hoặc  các TAC,  đều được xác định và các biện pháp giảm thiểu phát thải được khuyến khích. Các cơ sở có mức độ rủi ro cao phải thông báo cho công chúng và giảm nguy cơ tiếp xúc với công chúng ở mức độ nhất định trong khoảng thời gian cụ thể.

3. Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí

Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí nhằm mục đích giảm thiểu lượng phát thải TAC tại Vùng Vịnh, bao gồm Quy Định Chất Gây Ô Nhiễm Độc Hại của Địa Hạt Không Khí, Biện Pháp Kiểm Soát Chất Độc Hại Không Khí California bắt nguồn từ Đạo Luật Chất Lan Nhiễm Không Khí Độc Hại California, Chương Trình Điểm Nóng Chất Độc Trong Không Khí California, Tiêu Chuẩn Phát Thải Toàn Quốc Đối Với Chất Ô Nhiễm Không Khí Nguy Hiểm, và Đạo Luật Không Khí Sạch liên bang. Thông tin về những biện pháp này được trình bày trong phần tiếp theo.

Quy Định và Quy Tắc Liên Bang Về Chất Độc Trong Không Khí

Những biện pháp kiểm soát sau đây nhằm giảm thiểu phát thải TAC trên phạm vi địa phương và toàn quốc.

Quy Định Về Chất Gây Ô Nhiễm Nguy Hiểm

Quy định của Địa Hạt Không Khí đề ra tiêu chuẩn phát thải và/hoặc hoạt động cho một vài chất ô nhiễm không khí nguy hiểm và các hoạt động.

Biện Pháp Kiểm Soát Chất Độc Lan Trong Không Khí Tại California

Các biện pháp ATCM cố định và di động trên toàn tiểu bang , bắt nguồn từ Đạo Luật Chất Lan Nhiễm Không Khí Độc Hại California.

Đạo Luật Chất Lan Nhiễm Không Khí Độc Hại California (AB 1807)

Thành luật năm 1983, đạo luật này đã thiết lập một quy trình để xác định và kiểm soát các chất TAC nhằm bảo vệ sức khoẻ công cộng.

Chương Trình Điểm Nóng Không Khí Độc Hại California (AB 2588)

Được thông qua năm 1987 để đáp ứng mối quan ngại của người dân về phát thải TAC , chương trình này buộc các cơ sở phải báo cáo lượng phát thải của họ cho Địa Hạt Không Khí. Các cơ sở có rủi ro sức khoẻ nghiêm trọng phải thực hiện thẩm định rủi ro sức khoẻ một cách chi tiết, thông báo cho công chúng và giảm thiểu rủi ro đối với công chúng.

Tiêu Chuẩn Phát Thải Toàn Quốc đối với Chất Ô Nhiễm Không Khí Nguy Hiểm

Tiêu chuẩn phát thải liên bang đối với chất ô nhiễm không khí nguy hiểm, có nguồn gốc từ Đạo Luật Không Khí Sạch.

Đạo Luật Không Khí Sạch

Luật liên bang được thiết lập nhằm kiểm soát ô nhiễm không khí trên quy mô toàn quốc. Yêu cầu Cơ quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ phải thành lập và thi hành các quy định để bảo vệ công chúng khỏi các chất gây ô nhiễm lan trong không khí mà có hại với sức khoẻ con người.


Thông Tin Công Trình Tổng Quát

Spare the Air Status
Spare the Air Status

Last Updated: 8/20/2014