Chương Trình Bảo Vệ Khí Hậu

Tìm hiểu về Chương Trình Bảo Vệ Khí Hậu và những sáng kiến thành công của Chương Trình Bảo Vệ Khí Hậu, bao gồm Mục Đích Giảm Thiểu Khí Nhà Kính 2050 và Chiến Dịch Bảo Vệ Khí Hậu Khu Vực.

Nhận thức được mối liên hệ giữa bảo vệ khí hậu và các chương trình giảm ô nhiễm không khí địa phương, Chương Trình Bảo Vệ Khí Hậu nhằm mục đích tích hợp các chương trình để giảm thiểu chất ô nhiễm tác động đến khí hậu với các chương trình dài hạn của chúng tôi nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí, bao gồm cả các quy định, thực thi, khuyến khích, giáo dục và tiếp cận công chúng, cũng như hỗ trợ kỹ thuật cho các thành phố và địa hạt. Ủy Ban Bảo Vệ Khí Hậu cũng định hướng về các hoạt động bảo vệ khí hậu của Địa Hạt Không Khí tại Vùng Vịnh.

Mục Đích Giảm Thiểu Khí Nhà Kính 2050

Với các nỗ lực bảo vệ khí hậu tiểu bang và khu vực, Địa Hạt Không Khí đã thông qua nghị quyết giảm thiểu phát thải khí nhà kính bằng cách:

 • Xác định mục tiêu của Vùng Vịnh là giảm thiểu phát thải Khí nhà kính xuống 80% dưới mức nồng độ của năm 1990 cho đến năm 2050.
 • Lập Chiến Lược Bảo Vệ Khí Hậu Khu Vực để từng bước đạt được mục đích năm 2050, bằng cách sử dụng Kế Hoạch Không Khí Sạch của Địa Hạt Không Khí để bắt đầu quá trình thực hiện.
 • Lập kế hoạch hành động 10 nội dung để hướng dẫn các hoạt động bảo vệ khí hậu của Địa Hạt Không Khí trong thời gian ngắn hạn. 

Chiến Lược Bảo Vệ Khí Hậu Khu Vực và Chương Trình Hành Động 10 Nội Dung

Địa Hạt Không Khí đang tiến hành lập Chiến Lược Bảo Vệ Khí Hậu Khu Vực - nhằm đạt được mục tiêu giảm phát thải Khí nhà kính đến năm 2050 - chiến lược này bổ sung thêm nỗ lực lập kế hoạch hiện tại cấp tiểu bang, khu vực và địa phương, áp dụng Kế Hoạch Không Khí Sạch 2015 của Địa Hạt Không Khí để bắt đầu quá trình thực hiện.

Công nhận rằng quá trình lập kế hoạch cho Chiến Lược Bảo Vệ Khí Hậu Khu Vực sẽ mất thời gian, Địa Hạt Không Khí đã lậpChương Trình Hành Động Khí Hậu 10 Nội Dung để hướng dẫn các hoạt động bảo vệ khí hậu trong thời gian ngắn hạn.Chương trình hành động 10 nội dung được mô tả ngắn gọn dưới đây:

Các tiếp cận chính sách:

 • Xác định mục đích và mục tiêu tạm thời về việc giảm khí nhà kính
 • Lập chiến lược hành động về khí hậu khu vực
 • Phát triển điều lệ ban đầu
 • Công bố sáng kiến về thay đổi khí hậu và y tế công cộng
 • Phân tích tương lai về năng lượng của Vùng Vịnh

Hỗ trợ các chính quyền địa phương:

 • Hỗ trợ và tăng cường hành động địa phương
 • Báo cáo tiến độ cho công chúng

Chương trình kỹ thuật:

 • Cập nhật kiểm kê và dự đoán
 • Thực hiện theo dõi, giám sát phát thải khí nhà kính
 • Mở rộng thực thi

Để biết thêm thông tin về chương trình này, vui lòng xemHồ sơ hội họp ban đầu của Hội Đồng Quản Trị.

Các Hành Động Bảo Vệ Khí Hậu Liên Quan Đến Giấy Phép

Đọc Báo Cáo Các Hành Động Bảo Vệ Khí Hậu Liên Quan Đến Giấy Phép của Địa Hạt Không Khí để tìm hiểu về các hoạt động bảo vệ khí hậu mà đã được tích hợp trong các chương trình giấy phép của cơ quan này.

Các Hành Động Bảo Vệ Khí Hậu Nội Bộ

Địa Hạt Không Khí tiếp tục xem xét và áp dụng các biện pháp giảm thiểu việc tiêu thụ điện và nhiên liệu nội bộ. Địa Hạt Không Khí đã giảm phát thải khí nhà kính của mình bằng cách:

 • Thiết lập đoàn xe xanh, tiết kiệm năng lượng
 • Cung cấp các khoản trợ cấp vận chuyển cho người lao động
 • Ủ phân
 • Thành lập "Đội Xanh" để thực hiện những nỗ lực mới để giảm thiểu khí nhà kính
 • Đổi mới cơ sở vật chất của Địa Hạt Không Khí bằng cách nâng cấp hiệu quả năng lượng.

Geraldina Grunbaum
Nhà Hoạch Định Môi Trường Bậc II

415.749.4956

Spare the Air Status
Spare the Air Status
 • Monday,
  5/20

  No Spare the Air Alert in Effect

 • Tuesday,
  5/21

  No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 5/7/2015