Ghi danh Thiết bị

Cơ Quan Quản Lý Phẩm Chất Không Khí Vùng Bay (Địa Hạt Không Khí) cho phép hội đủ điều kiện nguồn nhỏ về ô nhiễm không khí để có được giấy phép hoạt động thông qua một chương trình đăng ký thay vì trong quá trình thông thường của Cơ quan Thẩm quyền để Xây dựng/Giấy phép Hoạt động.  Sau khi nhận được Giấy chứng nhận Ghi danh, chủ sở hữu/nhà điều hành có thể hoạt động các thiết bị đã ghi danh trong thời gian ghi danh.  Chủ sở hữu/nhà điều hành nên xem xét lại các điều khoản trong giấy chứng nhận để bảo đảm tuân thủ tất cả các yêu cầu.

 • Động Cơ Diesel Nông Nghiệp
 • Công Nghiệp, Định Chế, và Nồi Hơi Công Nghiệp, Máy Phát Điện Hơi Nước và Máy Sưởi Quy Trình
 • Hoạt Động Nấu Ăn Thương Mại (Bếp công nghiệp chạy bằng dây xích) 
 • Hoạt Động In Ấn Đồ Họa
 • Hoạt Động Tái Hoàn Thiện Di Động (Lớp sơn)
 • Thiết Bị Xách Tay (PERP)
 • Tiệm Giặt Khô  
Wood Burning Status
Wood Burning Status
 • Friday,
  12/14

  No Spare the Air Alert in Effect

 • illegal to burn

  Saturday,
  12/15

  Winter Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 1/31/2016