Iparehistro ang Kagamitan

Ang Distrito ng Pamamahala sa Kalidad ng Hangin ng Bay Area (Distrito ng Hangin) ay nagpapahintulot sa mga kuwalipikadong maliliit na pinanggagalingan ng pagpaparumi sa hangin upang kumuha ng permiso na magpatakbo sa pamamagitan ng isang programa sa pagpaparehistro sa halip ng regular na proseso ng Awtoridad na Magtayo/Permiso na Magpatakbo.  Pagkatanggap ng Sertipiko ng Pagpaparehistro, ang may-ari/tagapagpatakbo ay maaaring magpatakbo ng nakarehistrong kagamitan sa panahon ng pagpaparehistro.  Ang may-ari/tagapagpatakbo ay dapat magsuri ng mga Tadhana at Kondisyon sa sertipiko upang matiyak ang pagsunod sa lahat ng iniaatas.

 • Pang-agrikulturang Makinang Diesel
 • Pang-industriya, Pang-institusyon, at Pangkomersiyo na mga Pakuluan, mga Tagalikha ng singaw, and mga Pampainit ng Proseso
 • Mga Pangkomersiyong Pagpapatakbo ng Pagluluto (Chain-Driven na mga Charbroiler) 
 • Mga Pagpapatakbo ng Paglilimbag ng Grapikong Sining
 • Mga Pagpapatakbo ng Pagpapaki (Pagpipinta) ng Sasakyan o Gumagalaw
 • Bitbiting Kagamitan (Portable Equipment, PERP)
 • Mga Dry Cleaner
Wood Burning Status
Wood Burning Status
 • Sunday,
  12/9

  No Spare the Air Alert in Effect

 • Monday,
  12/10

  No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 1/31/2016