Thay Đổi Quy Định Về Giấy Phép

Tìm hiểu Quy Định Về Giấy Phép của Địa Hạt Không Khí và các đề nghị thay đổi đối với điều lệ lựa chọn theo quy định này.

Vui lòng thay thế bản MẪU này bằng bản thực thụ dành cho đoạn nội dung này.

Quy Định về Giấy Phép mô tả các điều kiện ban hành giấy phép của Địa Hạt Không Khí. Các chương trình cấp giấy phép này bảo vệ sức khoẻ cộng đồng bằng cách hạn chế các chất ô nhiễm không khí như các hợp chất hữu cơ quang hoá (POC), các hợp chất hữu cơ phi quang hoá (NPOC), vật chất dạng hạt (PM), nitơ đioxyt (NO2), cacbon monoxide (CO), lưu huỳnh đoxyt (SO2), chì (Pb), chất lan nhiễm không khí độc hại, và các khí nhà kính.

Thay đổi Quy Định về Giấy Phép

Vào tháng 12 năm 2012, Hội Đồng Quản Trị Địa Hạt Không Khí đã thông qua những thay đổi đối với các điều lệ sau đây. Ba điều lệ được hiệu đính đầu tiên không có hiệu lực cho đến khi được Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ phê chuẩn:

Cơ quan EPA Hoa Kỳ sẽ công bố một thông báo trong Danh Bạ Liên Bang khi phê duyệt các sửa đổi này, cùng với ngày hiệu lực.

Mục đích của những thay đổi này là để:

 • Bao gồm các điều kiện mới của EPA đối với vật chất dạng hạt và khí nhà kính trong các chương trình cấp giấy phép Xét Duyệt Nguồn Ô Nhiễm Mới và Xét Duyệt Cơ Sở Lớn/Tiêu Đề V.
 • Giúp Địa Hạt Không Khí có được một chương trình cấp giấy phép để Phòng Chống Suy Giảm Đáng Kể, bao gồm các điều kiện mới đối với oxit nitơ.
 • Gia tăng sự minh bạch và hữu ích về điều lệ của Địa Hạt Không Khí đối với việc cấp giấy phép Xét Duyệt Nguồn Ô Nhiễm Mới và Xét Duyệt Cơ Sở Lớn / Tiêu Đề V.
 • Áp dụng các điều kiện mới, khắt khe hơn đối với vật chất dạng hạt và giấy phép Xét Duyệt Nguồn Ô Nhiễm Mới.

Tài Liệu

Bảng dưới đây có các tài liệu liên quan đến việc sửa đổi Quy Định về Giấy Phép, trong đó bao gồm dự thảo sửa đổi, dự thảo báo cáo, thông báo công cộng, bình luận, và tài liệu hội thảo.

Dự Thảo Sửa Đổi Quy Định 2 - THÔNG QUA

Điều trần công cộng

 

Đề nghị Sửa đổi và Giấy tờ

Sau khi xem xét các ý kiến nhận xét, những đề nghị các quy tắc và các giấy tờ hỗ trợ  đã được sửa đổi thêm.

Dự Thảo Báo Cáo Tác Động Môi Trường

 

Các Khoản Sửa Đổi được Đề Nghị và Tài Liệu

Sau khi cân nhắc các ý kiến nhận xét, những quy tắc đề nghị và tài liệu hỗ trợ  đã được sửa đổi thêm.

Public Workshop And Workgroup Meetings

 

Các Khoản Sửa Đổi được Đề Nghị và Tài Liệu

Sau khi xem xét các góp ý nhận được, các điều lệ đề xuất và tài liệu hỗ trợ  đã được sửa đổi thêm.

Tài Liệu

Hội thảo Công cộng Và Cuộc họp Nhóm Làm việc

 

Các Khoản Sửa Đổi được Đề Nghị và Tài Liệu

Sau khi cân nhắc các ý kiến nhận xét, những quy tắc đề nghị và tài liệu hỗ trợ  đã được sửa đổi thêm.

 

Wood Burning Status
Wood Burning Status
 • Wednesday,
  12/12

  No Spare the Air Alert in Effect

 • Thursday,
  12/13

  No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 1/31/2016