Mga Pagbabago sa Regulasyon sa Permiso

Alamin ang tungkol sa Regulasyon sa mga Permiso ng Distrito ng Hangin at mga iminumungkahing pagbabago sa piniling mga tuntunin sa ilalim ng regulasyong ito.

Mangyaring palitan itong SAMPOL na kopya ng aktuwal na kopya na nilalayon para sa lugar na ito ng pahina.

Ang Regulasyon sa mga Permiso ay naglalarawan ng mga iniaatas para sa mga permisong iniisyu ng Distrito ng Hangin. Ang mga programang ito ng pagbibigay ng permiso ay nagpoprotekta sa pampublikong kalusugan sa pamamagitan ng paglilimita sa mga pamparumi sa hangin tulad ng pinagmulan na organikong mga timplada (POC), di-pinagmulan na organikong mga timplada (NPOC), particulate na bagay (PM), nitrogen dioxide (NO2), carbon monoxide (CO), sulfur dioxide (SO2), tingga (Pb), nakalalasong nagkokontamina sa hangin, at mga gas ng greenhouse.

Mga Pagbabago sa Regulasyon sa mga Permiso

Noong Disyembre 2012, ang Lupon ng mga Direktor ng Distrito ng Hangin ay nagpatibay ng mga pagbabago sa mga sumusunod na tuntunin. Ang unang tatlong binagong tuntunin ay hindi magkakabisa hanggang aprobahan ng Ahensiya ng Proteksiyon ng Kapaligiran ng U.S.:

Ang U.S. EPA ay maglalathala ng isang paunawa sa Federal Register kapag inaprobahan nito ang mga susog na ito, kasama ng petsa ng pagkakabisa.

Ang layunin ng mga pagbabagong ito ay:

 • Isama ang mga bagong iniaatas ng EPA para sa particulate na bagay at mga gas ng greenhouse sa Pagsusuri ng Bagong Pinanggagalingan at mga programa sa Pagsusuri ng Pangunahing Pasilidad / Titulo V na permiso.
 • Tulungan ang Distrito ng Hangin na kumuha ng programang pagbibigay ng permiso sa Pagpigil ng Malaking Pagkasira, kabilang mga bagong iniaatas para sa mga nitrogen oxide.
 • Itaas ang kalinawan at pagiging kapaki-pakinabang ng Pagsusuri ng Bagong Pinanggagalingan ng Distrito ng Hangin at mga tuntunin sa pagbibigay ng permiso ng Pagsusuri ng Pangunahing Pasilidad / Titulo V.
 • Gamitin ang bago, mas mahigpit na mga iniaatas para sa particulate na bagay at mga permiso sa Pagsusuri ng Bagong Pinanggagalingan.

Dokumentasyon

Ang talahanayan sa ibaba ay nagtataglay ng mga dokumentong may kaugnayan sa mga susog sa Regulasyon sa mga Permiso, kabilang ang mga burador na susog, mga burador na ulat, mga pampublikong paunawa, mga komento, at mga materyal sa workshop.

Mga Iminumungkahing Susog sa Regulasyon 2 - PINAGTIBAY

Pampublikong Pagdinig

 

Mga Iminumungkahing Susog at Dokumentasyon

Pagkatapos isaalang-alang ang mga komentong natanggap, ang mga iminumungkahing tuntunin at ang kanilang sumusuportang dokumentasyon ay higit pang sinususugan.

Burador na Ulat ng Epekto sa Kapaligiran

 

Mga Iminumungkahing Susog at Dokumentasyon

Pagkatapos isaalang-alang ang mga komentong natanggap, ang mga iminumungkahing tuntunin at ang kanilang sumusuportang dokumentasyon ay higit pang sinususugan.

Pampublikong Workshop at mga Pulong ng Grupong Nagtatrabaho

 

Mga Iminumungkahing Susog at Dokumentasyon

Pagkatapos isaalang-alang ang mga komentong natanggap, ang mga iminumungkahing tuntunin at ang kanilang sumusuportang dokumentasyon ay higit pang sinususugan.

Mga Dokumento

Pampublikong Workshop at mga Pulong ng Grupong Nagtatrabaho

 

Mga Iminumungkahing Susog at Dokumentasyon

Pagkatapos isaalang-alang ang mga komentong natanggap, ang mga iminumungkahing tuntunin at ang kanilang sumusuportang dokumentasyon ay higit pang sinususugan.

 

Wood Burning Status
Wood Burning Status
 • Wednesday,
  12/12

  No Spare the Air Alert in Effect

 • Thursday,
  12/13

  No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 1/31/2016