Aming Bagong Tahanan

Kumuha ng karagdagang kaalaman tungkol sa bagong gusali ng Punong-Tanggapan ng Distrito ng Hangin at kung paano kami magbabahagi sa aming mga kasamang panrehiyong ahensiya

Kumuha ng karagdagang kaalaman tungkol sa bagong gusali ng Punong-Tanggapan ng Distrito ng Hangin at kung paano kami magbabahagi sa aming mga kasamang panrehiyong ahensiya

Ang Distrito ng Hangin ay kasalukuyang nakatakdang lumipat sa bagong mga Punong-Tanggapan ng Panrehiyong Ahensiya (RAHQ) na matatagpuan sa 375 Beale Street sa unang tatlong buwan ng 2016.  Ang bisyon para sa RAHQ ay kabilang ang pagbahagi ng mga pagpapatakbo ng gawain at mga solusyong teknolohiya sa Distrito ng Pamamahala sa Kalidad ng Hangin ng Bay Area (Distrito ng Hangin), Komisyon sa Transportasyon ng Metropolitan (Metropolitan Transportation Commission, MTC), at Kapisanan ng mga Gobyerno ng Bay Area (Association of Bay Area Governments, ABAG), sa pagpasok upang pabutihin ang pakikipagtulungan at pagiging episyente.

Ang konstruksiyon sa 375 Beale Street ay nagsimula noong Enero, 2013, na may paghukay, pagpapatibay ng pundasyon, at paggiba ng loob ng gusali kabilang ang paggiba ng atrium na natapos noong Enero, 2014.  

Ang mga ahensiya ay ookupa sa pang-itaas na tatlong palapag ng gusali, habang ang unang palapag ay magiging sentral na silid ng lupon para sa lahat ng tatlong ahensiya, maraming layunin na mga silid para sa mas malaking mga pulong, isang establisamiyento ng serbisyong pagkain, at kapihan.  Ang ikalawang palapag ay tatayuan ng laboratoryo ng Distrito ng Hangin, isang sentro ng pagkopya, pasilidad ng shower, mga rack ng bisikleta at isang sentrong pangkalusugan.  Ang ibang mga palapag sa gusali ay nakalaan sa mga pangkomersiyong nangungupahan.  Itong pagbabago sa 375 Beale Street ay gagawin sa isang natatangi nang kasaysayan para sa gusali.  

I-click ang mga sumusunod na link upang makakuha ng karagdagang kaalaman tungkol sa gusali at tingnan ang konstruksiyon sa nakalipas na dalawang taon. 

Spare the Air Status
Spare the Air Status
  • Friday,
    9/21

    No Spare the Air Alert in Effect

  • Saturday,
    9/22

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 8/20/2014