Section
Menu
Về Địa Hạt Không Khí

Giới Lãnh Đạo Địa Hạt Không Khí

Về Địa Hạt Không Khí

Các nhà lãnh đạo Địa Hạt Không Khí giám sát các hoạt động của họ, hỗ trợ sứ mệnh của họ, và chỉ đạo đường hướng của họ để quản lý và cải thiện phẩm chất không khí trong Vùng Vịnh.

Giới lãnh đạo Địa Hạt Không Khí chịu trách nhiệm về các chức năng và hoạt động tổng quát của Địa Hạt, bao gồm soạn thảo chính sách, điều hành, thực thi, cấp phép, phát triển kỹ thuật, hoạch định, cung cấp các khoản tài trợ và thông tin công cộng.

Địa Hạt Không Khí sử dụng một phương pháp tiến bộ để điều tiết ô nhiễm không khí. Bằng việc áp dụng các kế hoạch hợp lý về phẩm chất không khí và tiếp nối bằng các quy định hợp lý (nhạy cảm đối với tác động kinh tế xã hội), cấp phép linh hoạt, hỗ trợ tuân thủ hữu ích, và chủ động thực thi, Địa Hạt có một trong những chương trình không khí đáp ứng tốt nhất trên toàn quốc.

Jack Broadbent

Jack Broadbent

Viên Chức Điều Hành/APCO

Jack P. Broadbent giữ vai trò Tổng Giám Đốc Điều Hành/Viên Chức Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí, cho Cơ Quan Quản Lý Phẩm Chất Không Khí Vùng Vịnh (Địa Hạt Không Khí). Trong cương vị này, Ông Broadbent có trách nhiệm chỉ đạo các chương trình của Địa Hạt Không Khí để đạt được và duy trì phẩm chất không khí lành mạnh cho 7 triệu người cư ngụ trong khu vực chín quận thuộc Vùng Vịnh San Francisco tại California.

Ông Broadbent tham gia Địa Hạt Không Khí sau khi phục vụ hơn hai năm rưỡi trong vai trò Giám Đốc Sở Không Khí tại Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ, Khu Vực IX. Trong cương vị đó, Ông Broadbent có trách nhiệm giám sát việc thực thi Đạo Luật Không Khí Sạch cũng như các chương trình phẩm chất không khí và phóng xạ trong nhà cho khu vực Tây Nam Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Trước khi phục vụ tại EPA, Ông Broadbent làm việc cho Địa Hạt Quản Lý Phẩm Chất Không Khí Duyên Hải Phía Nam trong vai trò Phó Viên Chức Điều Hành, Giám Đốc Kế Hoạch và các vai trò quản lý cao cấp khác. Trong khi làm việc tại Địa Hạt Duyên Hải Phía Nam, Ông Broadbent chỉ đạo việc phát triển một số chương trình bước ngoặt đã đóng góp nhiều cải thiện đáng kể về phẩm chất không khí trong khu vực Los Angeles.

Ông Broadbent cũng có kinh nghiệm trong lãnh vực công nghiệp tư nhân. Vào thập niên 1980, Ông Broadbent đã giữ vai trò Quản Lý Các Chương Trình Môi Trường Công Ty cho hãng tuyển dụng tư nhân lớn nhất tại California: Công Ty Máy Bay Hughes.

Ông Broadbent có bằng Thạc Sĩ về Quản Lý Môi Trường và bằng Cử Nhân Khoa Học về Khoa Học Môi Trường—cả hai đều từ Đại Học California tại Riverside.

Damian BreenDamian Breen

Phó Viên Chức Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí

Ông Breen hiện đang đứng đầu Bộ Phận Sáng Tạo Chiến Lược của Cơ Quan Quản Lý Phẩm Chất Không Khí Vùng Vịnh.  Bộ phận này thực hiện các chương trình ưu đãi khuyến khích của Địa Hạt Không Khí; đồng thời phát triển và hỗ trợ các hệ thống dữ liệu và kỹ thuật cấp phép của Địa Hạt Không Khí để giảm bớt chất ô nhiễm có tiêu chí và phát thải khí nhà kính. 

Ông Breen trước kia từng phục vụ trong vai trò Giám Đốc Ban Ưu Đãi Chiến Lược nơi ông giám sát các chương trình cấp khoản của Địa Hạt Không Khí với mục tiêu giảm bớt chất điêzen dạng hạt và rủi ro sức khoẻ tại Bến Cảng Oakland.  Ông cũng làm việc 10 năm trong Ban Tuân Thủ và Thực Thi của Địa Hạt Không Khí và trước đó cho chương trình Tiết Kiệm Mua Nhà của Ngân Hàng America và nhiều công ty tư vấn môi trường đa dạng tại Hoa Kỳ và Âu Châu. 

Ông Breen sở hữu một kho tàng kiến thức về các quy định quốc gia, quốc tế và California liên quan đến nước thải, chất độc hại và ô nhiễm không khí.  Ông có bằng Cử Nhân Khoa Học về địa chất từ Đại Học Quốc Gia Ái Nhĩ Lan và một văn bằng hậu đại học về Đánh Giá và Kiểm Soát Ô Nhiễm từ Viện Kỹ Thuật Ái Nhĩ Lan.

Jeff McKayJeffrey McKay

Phó Viên Chức Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí

Jeff McKay là Phó Viên Chức Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí cho Cơ Quan Quản Lý Phẩm Chất Không Khí Vùng Vịnh. Tiến sĩ McKay gia nhập Địa Hạt Không Khí vào năm 2003, nơi mà trách nhiệm trước đó của ông bao gồm Tài Chánh, Điều Hành, và Dịch Vụ Thông Tin.

Trước khi gia nhập Địa Hạt Không Khí, Tiến sĩ McKay đã giữ một loạt các vị trí quản lý trong đó có công ty HMT Technology nơi ông là Tổng Giám Đốc Thông Tin và tại IBM nơi ông là một quản lý.

Tiến sĩ McKay có bằng Ph.D. về Vật Lý Ứng Dụng từ Đại Học Yale.


(415) 749-5016

Wood Burning Status
Wood Burning Status
 • illegal to burn

  Thursday,
  11/15

  Winter Spare the Air Alert in Effect

 • illegal to burn

  Friday,
  11/16

  Winter Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 11/8/2015