Tungkol sa Distrito ng Hangin

Pamumuno sa Distrito ng Hangin

Tungkol sa Distrito ng Hangin

Ang mga lider ng Distrito ng Hangin ay nangangasiwa ng mga pagpapatakbo nito, sinusuportahan ang misyon nito, at pinapatnubayan ang paraan nito sa pamamahala at pagpapabuti ng kalidad ng hangin sa Bay Area.

Ang mga lider ng Distrito ng Hangin ay responsable para sa panlahat na mga tungkulin at aktibidad ng Distrito, kabilang ang pagbuo ng patakaran, pangangasiwa, pagpapatupad, pagbibigay ng permiso, pagbuo ng teknolohiya, pagpaplano, pagkakaloob ng mga gawad at impormasyon sa publiko.

Ang Distrito ng Hangin ay gumagamit ng isang progresibong paraan sa pagkontrol ng pagpaparumi sa hangin. Sa pagpapatibay ng makakatwirang plano sa kalidad ng hangin at paglalagay ng makakatwirang regulasyon (sensitibo sa mga epekto sa lipunan at ekonomiya), naiaakmang pagbibigay ng permiso, kapaki-pakinabang na tulong sa pagsunod, at proaktibong pagpapatupad, ang Distrito ay may isa sa pinakamatuguning mga programa sa hangin sa bansa.

Jack Broadbent

Jack Broadbent

Tagapagpaganap na Opisyal/APCO

Si Jack P. Broadbent ay naglilingkod bilang Punong Tagapagpaganap na Opisyal)Opisyal sa Pagkontrol ng Pagpaparumi sa Hangin, para sa Distrito ng Pamamahala sa Kalidad ng Hangin ng Bay Area (Distrito ng Hangin). Sa katungkulang ito, si Mr. Broadbent ay responsable para sa pangangasiwa ng mga programa ng Distrito ng Hangin upang makamit at panatilihin ang malusog na kalidad ng hangin para s 7 milyong tao na naninirahan sa siyam na county ng San Francisco Bay Area ng California.

Si Mr. Broadbent ay sumama sa Distrito ng Hangin pagkatapos maglingkod ng higit sa dalawa at kalahating taon bilang Direktor ng Dibisyon ng Hangin sa Ahensiya ng Proteksiyon ng Kapaligiran ng U.S., Rehiyon IX. Sa katungkulang iyon, si Mr. Broadbent ay responsable sa pangangasiwa ng pagpapatupad ng Batas sa Malinis na Hangin gayon din ng mga programa sa panloob na kalidad ng hangin at radyasyon para sa rehiyon ng Pacific Southwest ng Estados Unidos. Bago maglingkod sa EPA, si Mr. Broadbent ay nagtrabaho para sa Distrito sa Pamahahala ng Kalidad ng Hangin ng South Coast bilang isang Deputadong Tagapagpaganap na Opisyal, Direktor ng Pagpaplano at ibang mga nakatataas na katungkulan ng pamamahala. Habang nasa Distrito ng South Coast, si Mr. Broadbent ay nangasiwa ng pagbuo ng maraming landmark na programa na nakatuon sa malalaking pagpapabuti sa kalidad ng hangin sa rehiyon ng Los Angeles.

Si Mr. Broadbent ay may karanasan din sa pribadong industriya. Sa mga taon ng 1980s, si Mr. Broadbent ay naglingkod bilang Tagapamahala ng Mga Programang Pangkapaligiran ng Korporasyon para sa pinakamalaking tagapag-empleyo sa California: Hughes Aircraft Company.

Si Mr. Broadbent ay may digring Master sa Pangangasiwa ng Kapaligiran at isang digring Batsilyer ng Agham sa Agham na Pangkapaligiran—pare mula sa University of California sa Riverside.

Damian BreenDamian Breen

Kinatawang Opisyal ng Pagkontrol sa Pagpaparumi sa Hangin

Si Mr. Breen ay kasalukuyang namumuno sa Seksiyon ng mga Estratehikong Inobasyon ng Distrito ng Pamamahala sa Kalidad ng Hangin ng Bay Area.  Ang seksiyong ito ay nagsasagawa ng Mga programang insentibo ng Distrito ng Hangin; at binubuo at sinusuportahan ang mga sistema ng teknolohiya ng mga datos at permiso ng Distrito ng Hangin upang mabawasan ang pamparumi ayon sa pamantayan at mga emisyon ng gas ng greenhouse. 

Si Mr. Breen ay dating naglingkod bilang Direktor ng Dibisyon ng Mga Estratehikong Insentibo kung saan siya ay nangasiwa ng mga programang gawad na inaasinta ng Distrito ng Hangin upang mabawasan ang diesel ba particulate at panganib sa kalusugan sa Port of Oakland.  Siya ay nagtrabaho rin nang 10 taon sa Dibisyon ng Pagsunod at Pagpapatupad ng Distrito ng Hangin at dati para sa Home Savings of America Bank at iba't ibang kompanya ng pagpapayong pangkapaligiran sa Estados Unidos at Europa. 

Si Mr. Breen ay maraming kaalaman sa pambansa, pandaigdig at pang-California na mga regulasyon na nauukol sa basurang tubig, mapanganib na mga materyal at pagpaparumi sa hangin.   Siya ay may digring Batsilyer ng Agham sa heolohiya mula sa National University of Ireland at isang gradwadong diploma sa Pagtasa at Pagkontrol ng Polusyon mula sa Irish Institute for Technology.

Jeff McKayJeffrey McKay

Kinatawang Opisyal ng Pagkontrol sa Pagpaparumi sa Hangin

Si Jeff MCkay ay isang Deputadong Tagapagpaganap na Opisyal para sa Distrito ng Pamamahala sa Kalidad ng Hangin ng Bay Area. Si Dr. McKay ay sumama sa Distrito ng Hangin noong 2003 kung saan ang kanyang naunang mga responsibilidad ay kabilang ang Pananalapi, Pangangasiwa, at mga Serbisyong Impormasyon.

Bago sumama sa Distrito ng Hangin, si Dr. McKay ay humawak ng iba't ibang mga katungkulan ng pamamahala kabilang ang sa HMT Technology kung saan siya ay Punong Opisyal sa Impormasyon at sa IBM kung saan siya ay tagapamahala.

Si Dr. McKay ay may Ph.D. sa Applied Physics mula sa Yale University.


(415) 749-5016

Wood Burning Status
Wood Burning Status
  • Sunday,
    12/16

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 11/8/2015