Pamumuno sa Distrito ng Hangin

Ang mga lider ng Distrito ng Hangin ay nangangasiwa ng mga pagpapatakbo nito, sinusuportahan ang misyon nito, at pinapatnubayan ang paraan nito sa pamamahala at pagpapabuti ng kalidad ng hangin sa Bay Area.

Ang mga lider ng Distrito ng Hangin ay responsable para sa panlahat na mga tungkulin at aktibidad ng Distrito, kabilang ang pagbuo ng patakaran, pangangasiwa, pagpapatupad, pagbibigay ng permiso, pagbuo ng teknolohiya, pagpaplano, pagkakaloob ng mga gawad at impormasyon sa publiko.

Ang Distrito ng Hangin ay gumagamit ng isang progresibong paraan sa pagkontrol ng pagpaparumi sa hangin. Sa pagpapatibay ng makakatwirang plano sa kalidad ng hangin at paglalagay ng makakatwirang regulasyon (sensitibo sa mga epekto sa lipunan at ekonomiya), naiaakmang pagbibigay ng permiso, kapaki-pakinabang na tulong sa pagsunod, at proaktibong pagpapatupad, ang Distrito ay may isa sa pinakamatuguning mga programa sa hangin sa bansa.

Jack Broadbent

Jack Broadbent

Tagapagpaganap na Opisyal/APCO

Si Jack P. Broadbent ay naglilingkod bilang Punong Tagapagpaganap na Opisyal)Opisyal sa Pagkontrol ng Pagpaparumi sa Hangin, para sa Distrito ng Pamamahala sa Kalidad ng Hangin ng Bay Area (Distrito ng Hangin). Sa katungkulang ito, si Mr. Broadbent ay responsable para sa pangangasiwa ng mga programa ng Distrito ng Hangin upang makamit at panatilihin ang malusog na kalidad ng hangin para s 7 milyong tao na naninirahan sa siyam na county ng San Francisco Bay Area ng California.

Si Mr. Broadbent ay sumama sa Distrito ng Hangin pagkatapos maglingkod ng higit sa dalawa at kalahating taon bilang Direktor ng Dibisyon ng Hangin sa Ahensiya ng Proteksiyon ng Kapaligiran ng U.S., Rehiyon IX. Sa katungkulang iyon, si Mr. Broadbent ay responsable sa pangangasiwa ng pagpapatupad ng Batas sa Malinis na Hangin gayon din ng mga programa sa panloob na kalidad ng hangin at radyasyon para sa rehiyon ng Pacific Southwest ng Estados Unidos. Bago maglingkod sa EPA, si Mr. Broadbent ay nagtrabaho para sa Distrito sa Pamahahala ng Kalidad ng Hangin ng South Coast bilang isang Deputadong Tagapagpaganap na Opisyal, Direktor ng Pagpaplano at ibang mga nakatataas na katungkulan ng pamamahala. Habang nasa Distrito ng South Coast, si Mr. Broadbent ay nangasiwa ng pagbuo ng maraming landmark na programa na nakatuon sa malalaking pagpapabuti sa kalidad ng hangin sa rehiyon ng Los Angeles.

Si Mr. Broadbent ay may karanasan din sa pribadong industriya. Sa mga taon ng 1980s, si Mr. Broadbent ay naglingkod bilang Tagapamahala ng Mga Programang Pangkapaligiran ng Korporasyon para sa pinakamalaking tagapag-empleyo sa California: Hughes Aircraft Company.

Si Mr. Broadbent ay may digring Master sa Pangangasiwa ng Kapaligiran at isang digring Batsilyer ng Agham sa Agham na Pangkapaligiran—pare mula sa University of California sa Riverside.

Jean RoggenkampJean Roggenkamp

Deputadong Tagapagpaganap na Opisyal (DEO)

Si Jean Roggenkamp ay isang Deputadong Tagapagpaganap na Opisyal para sa Distrito ng Pamamahala sa Kalidad ng Hangin ng Bay Area. Kasama sa kanyang mga responsibilidad ang pangangasiwa sa Pagpaplano, mga tungkulin sa Patakaran at Pakikipag-ugnayan sa Publiko ng ahensiya. Siya ay sumama sa mga tauhan ng Distrito ng Hangin noong 1985 sa Dibisyon ng Pagpaplano at Pananaliksik at miyembro ng pangkat ng pamamahala mula pa noong 1990.

Bago sumama sa Distrito ng Hangin, si Ms. Roggenkamp ay isang tagapayo sa pagpaplanong pangkapaligiran. Ang kanyang pangunahing pokus ay paggamit ng mga sistema ng impormasyong pangheograpiya para sa pagpaplano ng likas na tagapagdulot.

Si Ms. Roggenkamp ay may Master sa Panlungsod at Panrehiyong Pagpaplano at isang Master sa Pagpaplanong Pangkapaligiran mula sa University of California sa Berkeley at isang Batsilyer ng Agham sa Ekonomiya ng Likas na Tagapagdulot mula sa Cornell University.

Jeff McKayJeffrey McKay

Kinatawang Opisyal ng Pagkontrol sa Pagpaparumi sa Hangin

Si Jeff MCkay ay isang Deputadong Tagapagpaganap na Opisyal para sa Distrito ng Pamamahala sa Kalidad ng Hangin ng Bay Area. Si Dr. McKay ay sumama sa Distrito ng Hangin noong 2003 kung saan ang kanyang naunang mga responsibilidad ay kabilang ang Pananalapi, Pangangasiwa, at mga Serbisyong Impormasyon.

Bago sumama sa Distrito ng Hangin, si Dr. McKay ay humawak ng iba't ibang mga katungkulan ng pamamahala kabilang ang sa HMT Technology kung saan siya ay Punong Opisyal sa Impormasyon at sa IBM kung saan siya ay tagapamahala.

Si Dr. McKay ay may Ph.D. sa Applied Physics mula sa Yale University.

Damian BreenDamian Breen

Kinatawang Opisyal ng Pagkontrol sa Pagpaparumi sa Hangin

Si Mr. Breen ay kasalukuyang namumuno sa Seksiyon ng mga Estratehikong Inobasyon ng Distrito ng Pamamahala sa Kalidad ng Hangin ng Bay Area.  Ang seksiyong ito ay nagsasagawa ng Mga programang insentibo ng Distrito ng Hangin; at binubuo at sinusuportahan ang mga sistema ng teknolohiya ng mga datos at permiso ng Distrito ng Hangin upang mabawasan ang pamparumi ayon sa pamantayan at mga emisyon ng gas ng greenhouse. 

Si Mr. Breen ay dating naglingkod bilang Direktor ng Dibisyon ng Mga Estratehikong Insentibo kung saan siya ay nangasiwa ng mga programang gawad na inaasinta ng Distrito ng Hangin upang mabawasan ang diesel ba particulate at panganib sa kalusugan sa Port of Oakland.  Siya ay nagtrabaho rin nang 10 taon sa Dibisyon ng Pagsunod at Pagpapatupad ng Distrito ng Hangin at dati para sa Home Savings of America Bank at iba't ibang kompanya ng pagpapayong pangkapaligiran sa Estados Unidos at Europa. 

Si Mr. Breen ay maraming kaalaman sa pambansa, pandaigdig at pang-California na mga regulasyon na nauukol sa basurang tubig, mapanganib na mga materyal at pagpaparumi sa hangin.   Siya ay may digring Batsilyer ng Agham sa heolohiya mula sa National University of Ireland at isang gradwadong diploma sa Pagtasa at Pagkontrol ng Polusyon mula sa Irish Institute for Technology.

Jaime WilliamsJaime Williams

Opisyal ng Teknolohiya ng Impormasyon

Si Jaime A. Williams ay gumugol ng kanyang karera sa pagdisenyo, pagpapatupad at pamamahala ng mga produkto at serbisyong teknolohiya na nagpapabuti ng pagiging episyente sa mga sektor na pangkapaligiran at inhinyeriyang sibil. Si Jaime ay kasalukuyang naglilingkod bilang Opisyal ng Teknololohiya ng Impormasyon para sa Distrito ng Pamamahala ng Kalidad ng Hangin ng Bay Area, kung saan siya ay namamahala ng arkitektura ng enterprise, pagbuo ng software at estratehiya sa teknolohiya ng impormasyon.

Sinimulan ni Jaime ang kanyang karera bilang isang tagapayo para sa CH2M HILL sa pagbuo ng mobile software na mga solusyon na nagsasama ng GPS at teknolohiya ng GIS para sa impra-istrukturang sibil, pamamahala ng tagatulong at mga aplikasyon sa inhinyeriyang pangkapaligiran. Siya ay naglingkod sa iba't ibang pagbuo ng software, arkitektura ng negosyo at mga tungkulin ng pamamahala ng proyekto/programa bago naging Pinuno ng Gawaing Pagbuo ng Software para sa Western United States.

Noong 2008, si Jaime ay sumapi sa Distrito ng Pamamahala sa Kalidad ng Hangin ng Bay Area bilang Tagapamahala ng Pagbuo ng Enterprise Software upang tumulong na pamunuan ang pagbabago ng disenyo ng kanilang mga pangnegosyong proseso ng pagbibigay ng permiso at pagsunod na kaugnay ng kalidad ng hangin, at sa pagpapatupad ng isang bagong plataporma ng software at mga sistema upang suportahan ang mga prosesong ito. Siya ay naglingkod sa tungkuling ito nang tatlong taon bago naging Direktor ng mga Serbisyong Impormasyon, bago kinuha ang kanyang kasalukuyang katungkulan.

Si Jaime ay may B.S. sa Inhinyeriyang Mekanikal at Agham sa mga Materyal mula sa Harvard University, at isang M.S. sa Inhinyeriyang Mekanikal mula sa Stanford University.


(415) 749-5016

Wood Burning Status
Wood Burning Status
 • illegal to burn

  Wednesday,
  12/13

  Winter Spare the Air Alert in Effect

 • illegal to burn

  Thursday,
  12/14

  Winter Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 11/8/2015