Về Phẩm Chất Không Khí

Biến Cố và Khuyến Cáo

Về Phẩm Chất Không Khí

Tìm hiểu về các biến cố phẩm chất không khí trong Vùng Vịnh, và xem các khuyến cáo và báo cáo biến cố sơ bộ.

Đôi khi ở Vùng Vịnh vẫn xuất hiện sự kiện ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Ngay sau khi có đầy đủ thông tin, Địa Hạt Không Khí lập tư vấn hoặc báo cáo sơ bộ biến cố.

Báo cáo sơ bộ biến cố sẽ trình bày cái nhìn tổng quan ban đầu về biến cố đó nhưng không phải thay thế cho cuộc điều tra chuyên sâu sau này. Dưới đây là các báo cáo biến cố được liệt kê theo thời gian.

2017 Incident Reports

2016 Incident Reports

2015 Incident Reports

Báo Cáo Biến Cố 2014

Báo Cáo Biến Cố 2013

Báo Cáo Biến Cố 2012

Báo Cáo Biến Cố 2011

Báo Cáo Biến Cố 2010


Thông Tin Tổng Quát

415 749-4900


Thông Tin Tuân Thủ Tổng Quát

415 749-4795

Wood Burning Status
Wood Burning Status
  • Wednesday,
    12/12

    No Spare the Air Alert in Effect

  • Thursday,
    12/13

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 2/1/2018