Mga Insidente at Pagpapayo

Alamin ang tungkol sa mga insidente sa Bay Area. at tingnan ang mga pagpapayo at preliminaryong mga ulat ng insidente.

Paminsan-minan, ang isang malaking pagpaparumi sa hangin ay nangyayari sa Bay Area. Sa sandaling makukuha na ang sapat na impormasyon, ang Distrito ng Hangin ay naghahanda ng isang pagpapayo o isang preliminaryong ulat ng insidente.

Ang isang preliminaryong ulat ng insidente ay nagkakaloob ng maagang pangkalahatang-tanaw sa insidente pero hindi panghalili sa malalim na imbestigasyon na susunod. Ang mga ulat ng insidente na nasa talahanayan sa ibaba ay kronolohikal na nakalista.

2017 Incident Reports

2016 Incident Reports

2015 Incident Reports

Mga Ulat ng Insidente ng 2014

Mga Ulat ng Insidente ng 2013

Mga Ulat ng Insidente ng 2012

Mga Ulat ng Insidente ng 2011

Mga Ulat ng Insidente ng 2010


Pangkalahatang Impormasyon

415 749-4900


Pangkalahatang Impormasyon Tungkol sa Pagsunod

415 749-4795

Wood Burning Status
Wood Burning Status
  • illegal to burn

    Tuesday,
    11/20

    Winter Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 2/1/2018