Dự Đoán Phẩm Chất Không Khí

Nhận dự báo hằng ngày về phẩm chất không khí tại Vùng Vịnh.

Updated 8/17/2018

Dự đoán có sẵn hằng ngày bao gồm:


Thông Tin Tổng Quát

415 749-4900


Giám Sát Không Khí

415 749-4985

Spare the Air Status
Spare the Air Status
  • Tuesday,
    8/21

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 6/27/2018